Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Okręgowej Rady, Opole - 13.09.2012 r.

W dniu 13 września 2012 r. w siedzibie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu odbyło się XI posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB. W posiedzeniu udział wzięli członkowie okręgowej rady oraz przedstawiciele jej organów statutowych, tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej –Koordynator i radca prawny.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB poprowadził przewodniczący Okręgowej Rady -Wiktor Abramek, po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia i przedstawieniu porządku obrad.

Na posiedzeniu zostały podjęte przez Okręgową Radę OPL OIIB następujące uchwały:
- nr 10/XI/R/2012 z dnia 13 września 2012 r. w  przedmiocie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej  
  Rady OPL OIIB,  będących  załącznikami (3 szt) do niniejszej uchwały, tj
    - uchwała nr 10/P/2012 z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania zapomogi bezzwrotnej  
      członkowi Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu;  
    - uchwała nr 11/P/2012 z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania zapomogi bezzwrotnej  
      członkowi Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu;  
    - uchwała nr 12/P/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przyznania zapomogi bezzwrotnej  
      członkowi Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu;  
- nr 11/XI/R/2012 z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wyboru członka Komisji Prawno-Regulaminowej  
  przy Okręgowej Radzie Opolskiej Okręgowej Izby Budownictwa  w Opolu ;  nowym członkiem Komisji  
  Prawno-Regulaminowej został wybrany Bogdan Nawrot;
- nr 12/XI/R/2012 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
  Budownictwa w Opolu na 2012 rok.;
- nr 13/XI/R/2012 w sprawie wystąpienia z wnioskiem nadanie Odznaki Honorowej “Zasłużony
  dla Województwa Opolskiego”, OPL wysunęła kandydaturę Adama Raka.

 Skarbnik Okręgowej Rady – Ryszard  Karwasiecki przedstawił realizację budżetu za siedem miesięcy tego roku.
   
 Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady a zarazem redaktor biuletynu OPL OIIB Maria
Mleczko-Król przedstawiła informację nt. wydanego biuletynu jubileuszowego.

Przewodniczący  Okręgowej Rady przedstawił program oraz poinformowal o przygotowaniach   do uroczystości Jubileuszu 10-lecia działalności OPL OIIB i OPOIA, która odbedzie się pod patronatem Wojewody OpolskiegoRyszarda  Wilczyńskiego i Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty   w dniu 29 września br. w nowo wybudowanym  skrzydle Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48 w Opolu.

 Przewodnicząca Składu Orzekającego Maria Mleczko Król przedstawiła informację o uchwa-łach Składu Orzekającego OPL OIIB za okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r. W tym okresie podjęto 33 uchwały o wpisie na listę członków, 6 uchwał o wznowieniu członkostwa, 16 uchwał  o zawieszenie z powodu niepłacenia skladek członkowskich, 19 uchwał o zawieszenie na wnio-sek zainteresowanego, 6 uchwał o skreślenie z listy członków OPL OIIB  z powodu niepłacenia skladek członkowskich, 5 uchwał o skreślenie z powodu śmierci, 1 uchwała w przedmiocie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej.

Przewodniczącyl Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przy OPL OIIB – Adam Rak przedstawił informację nt. etapu kwalifikacyjnego jesiennej sesji egzaminacyjnej 2012 roku,  tj. wysłano 76 zawiadomień o egzaminie (49 po raz pierwszy, 27 poprawki).

       Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB -Małgorzata Kostarczyk-Gąska przedstawiła plan pracy Komisji ww czwartym kwartale 2012 roku (kontrola pracy biura) oraz pierwszym kwartale 2013 r. (kontrola pracy organów statutowych Rady Okręgowej,zarządzania majątkiem, finansowa realizacji budżetu, realizacji uchwał zjazdowych).

 Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator Mieczysław Molencki poinformował,  
że od początku roku  wpłynęło do rzecznika 13 wniosków o wszczęcie postępowania, w tym 9 wniosków
w trybie odpowiedzialności  zawodowej i 3 wnioski w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Poinformował również  o ralizacji wniosków XI Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB.

 Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Andrzej Duda zakomunikował, że w 2012 roku
do Sądu wpłynęły do rozpatrzenia 3 sprawy, sa to sprawy do rozpatrzenia w trybie odpowiedzialności, zawodowej, odbyły się 3 planowane posiedzenia Sądu , w grudniu planuje się jeszcze 1 posiedzenie.  W m-cu maju br. odbyło się szkolenie członków Sądu Dyscyplinarbego w Jadwisinie.

 Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady a zarazem Przewodniczący Komisji Ustawiczego Doskonalenia Zawodowego  Henryk Nowak przedstawił informację nt. odbytych w 2012 roku szkoleń, poinformował również o szkoleniach e-learninowych PIIB  w 2012 r.
Przewodniczący Okręgowej rady Wiktor Abramek powiadomił o planowanych szkoleniach w okręgach oraz p dostępie on-line do norm budowlanych.

Na posiedzeniu poruszana również była sprawa zmian w regulaminach, tj. Regulaminie dofinansowania szkoleń i Regulaminie pomocy finansowej.

Na posiedzeniu został również przyjęty bez uwag protokół z X posiedzenia Okręgowej Rady OPL OIIB w dniu 30.06.2011 r.


Informację przygotowała: Halina Kaniak
                                        Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony