Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie konsultacyjne w powiecie kluczborskim, Kluczbork - 20.06.2012 r.

W dniu 20 czerwca 2012 r. w Starostwie Kluczborskim odbyło się  spotkanie konsultacyjne w ramach  cyklu spotkań organizowanych przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przy współudziale władz poszczególnych starostw.
Tym razem współorganizatorem spotkania był Starosta Kluczborski – Piotr Pośpiech, który niestety nie wziął udziału w spotkaniu w związku z licznymi obowiązkami, Starostwo natomiast reprezentowane było przez członka Zarządu Powiatu Kluczborskiego – Artura Nowaka.
Celem organizowanych spotkań jest nawiązanie współpracy z opolskimi starostwami i budowanie dobrych relacji i zasad postępowania pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej
i osobami pracującymi w budownictwie, będącymi jednocześnie członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, tj. projektantami, kierownikami budów  i inspektorami nadzoru.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu: przewodniczący - Wiktor Abramek, z-cy przewodniczącego : Henryk Nowak, Adam Skardowski, sekretarz - Halina Kaniak, skarbnik - Ryszard Karwasiecki oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Mieczysław Molencki a także kierownik biura OPL OIIB  - Jan Broniewicz oraz członkowie Izby z powiatu kluczborskiego.
W spotkaniu udział wzięli także zaproszeni goście :
- Pan Artur Nowak – członek Zarządu Powiatu p.o. Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony  
  Środowiska i Leśnictwa Starostwa w Kluczborku
- Pan Krystian Walkowiak – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu
- Pan Krzysztof  Lewandowski – Naczelnik Wydziału Budownictwa Starostwa w Kluczborku
- Pan Piotr Rasztar – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
- Maneta Chyży – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku  
- Pan Zbigniew Jakubowski – emerytowany Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.

Osoby zatrudnione w Starostwie Opolskim przedstawiły swoje doświadczenia w sprawach   zatwierdzania projektów budowlanych, udzielania pozwoleń na budowę i dopuszczenia do użytkowania zaś projektanci, wykonawcy,  kierownicy budów czy inspektorzy nadzoru - swoje doświadczenia dotyczące współpracy                  z organami jw. w procesie budowlanym.

Spotkanie otworzył przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu – Wiktor Abramek, który powitał zaproszonych gości i członków Izby przybyłych na to spotkanie oraz przedstawił program spotkania. Członek Zarządu Powiatu Kluczborskiego – Artur Nowak w zastępstwie Starosty przywitał zebranych  oraz podziękował za zorganizowanie spotkania. Następnie przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa                    w Opolu przedstawił główne zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zapoznał również z działal-nością i strukturą Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, przybliżył także zadania zrealizowane przez izbę, poinformował o współpracy izby z Politechniką Opolską i stowarzyszeniami technicznymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej jak również  z inspekcją pracy                  i strażą pożarną, przedstawił również listę nadanych uprawnień budowlanych  z podziałem na poszcze-gólne branże techniczne, poinformował o organizowanych szkoleniach oraz zorganizowanym po raz pierwszy przez Izbę Dniu Budowlanych i konkursie „Inżynier Roku”.
Kolejny punkt programu to wystąpienie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  – Mieczysława Molenckiego, który przedstawił krótką informację nt. odpowiedzialności zawodowej  w budownictwie.
Dalej emerytowany inspektor Państwowej Inspekcji Pracy – Zbigniew Jakubowski wygłosił krótką prelekcję nt. niektórych poważniejszych wypadków w budownictwie występujących  na Opolszczyźnie.
Następnie osoby zatrudnione w Starostwie Opolskim przedstawiły swoje doświadczenia w sprawach   zatwierdzania projektów budowlanych, udzielania pozwoleń na budowę i dopuszczenia do użytkowania zaś projektanci, wykonawcy,  kierownicy budów czy inspektorzy nadzoru - swoje doświadczenia dotyczące współpracy z organami jw. w procesie budowlanym, i tak :
-Krzysztof Lewandowski – Naczelnik Wydziału Budownictwa Starostwa w Kluczborku scharakteryzował dokumenty przedkładane o pozwolenie budowlane bądź zgłoszenie robót, w szczególności przedstawił błędy i uchybienia projektantów i Inwestorów w przedkładanych dokumentach, zwrócił również uwagę  zakres i formę projektu budowlanego oraz poruszył problem nieuwzględniania przez projektantów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  
- Artur Nowak – p.o. Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa
w Kluczborku omówił wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
i najczęściej występujące błędy we wnioskach o to pozwolenie, zwracając szczególną uwagę problem  stosowania przez wnioskodawców nieaktualnych przepisów, na pełnomocnictwa (potwierdzenie kopii, opłaty skarbowe), na błędne określone strony postępowania.  
Następnie Krystian Walkowiak – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu zaznajomił
z zamierzeniami Minista Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ws. Kodeksu budowlanego w oparciu o konsultacje, jakie miały miejsce we Wrocławiu 23.05.br., omówił także wady i błędy  w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji budowy.  
Ostatnim punktem programu była dyskusja, którą poprowadził zastępca przewodniczącego OPL OIIB Adam Skardowski. W dyskusji zostały poruszone między innymi następujące tematy :
- uprawnienia kierownika budowy i kierownika robót;
- szkolenia pracowników pracujących na budowie;
- system gospodarczy a odpowiedzialność za ich uczestników;
- wymagania energetyczne obiektów budowlanych;
- zasadność przedkładania dokumentów w urzędach (wpis do działalności gospodarczej, KRS);
- opłata skarbowa w procesie budowlanym;
- pozwolenia wodnoprawne (termin ważności, przepust pod zjazdem);
- uwierzytelnianie dokumentów dołączonych do wniosku o pozwolenie na budowę
  i do  projektu budowlanego.
Spotkanie zakończył przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB – Wiktor Abramek, który podziękował wszystkim przybyłym na spotkanie, a w szczególności zaproszonym gościom, życząc dobrej współpracy uczestnikom procesu budowlanego z przedstawicielami organów administracji budowlanej.


Materiał przygotowała: Halina Kaniak
                                    Sekretarz Okręgowej Rady Izby

DSCN0978.JPG
DSCN0978.JPG
DSCN0986.JPG
DSCN0986.JPG
DSCN0989.JPG
DSCN0989.JPG
DSCN0991.JPG
DSCN0991.JPG
DSCN0993.JPG
DSCN0993.JPG
DSCN0999.JPG
DSCN0999.JPG
DSCN1000.JPG
DSCN1000.JPG
DSCN1009.JPG
DSCN1009.JPG

Początek strony