Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Okręgowej Rady, Opol - 15.03.2012 r.

W dniu 15 marca 2012 r. w siedzibie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu odbyło się IX posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB. W posiedzeniu udział wzięli członkowie okręgowej rady a także przedstawiciele jej organów statutowych, tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej –Koordynator i radca prawny.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB otworzył przewodniczący Okręgowej Rady -Wiktor Abramek, który po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia przedstawił jego porządek a następnie poprowadził obrady.

Na posiedzeniu zostały podjęte przez Okręgową Radę OPL OIIB następujące uchwały:
- nr 1/IX/R/2011 w przedmiocie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB,   
  będących  załącznikami (32 szt) do niniejszej uchwały;  
- nr 2/IX/R/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
  Budownictwa w Opolu za 2011 rok.;
- nr 3/IX/R/2011 w sprawie przyjęcia Programu działania Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów   
  Budownictwa w Opolu na 2012 rok;
- nr 4/IX/R/2011 w sprawie wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Opolskiej Okręgowej Izby   
  Inżynierów Budownictwa w Opolu za 211 rok;
- nr 5/IX/R/2011 w sprawie prowizorium budżetowego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów  
  Budownictwa w Opolu na 2012 rok;
- nr 6/IX/R/2011 w sprawie wystąpienia z wnioskiem nadanie Odznaki Honorowej Polskiej Izby   
  Inżynierów Budownictwa (dot. członków Opolskiej Okręgowej Izby Budownictwa,  którzy nie są   
   członkami organów krajowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i członkami organów Opolskiej
   Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, tj. dla Józefa Morcińca, Piotra Jasińskiego,
   Sławomira Mojzyka, Jana Kalety, Romana Kaczorowskiego, Zenona Leśniaka.

    Na posiedzeniu poruszana również była sprawa podwyższenia składki członkowskiej, co wywołało
gorącą dyskusję, dlatego też przygotowana uchwała w tej sprawie została wycofana z porządku obrad.

    Przewodnicząca Składu Orzekającego Maria Mleczko Król zaznajomiła zebranych o wpisach            na listę członków (118), wznowieniach członkostwa (46), zawieszeniach w prawach członków (114), skreśleniach z listy członków OPL OIIB (14 z powodu śmierci, 23 z powodu zaległości
w płaceniu składek, 7 na wniosek zainteresowanego, 6 z powodu przeniesienia) w okresie od stycznia
do 31 grudnia 2011 r.  

     Przedstawiciel Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przy OPL OIIB – Elżbieta Daszkiewicz przedstawiła informację nt. dwóch sesji egzaminacyjnych, jakie zostały przeprowadzone w 2011 roku, w wyniku której uprawnienia budowlane uzyskały 84 osoby.

    Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator Mieczysław Molencki poinformował,  
że od początku roku  wpłynęło do rzecznika 5 wniosków o wszczęcie postępowania, w tym 3 wnioski
w trybie odpowiedzialności i 2 wnioski w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

    Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Andrzej Duda zakomunikował, że w 2011 roku
do Sądu wpłynęły do rozpatrzenia 3 sprawy, odbyły się 4 posiedzenia organizacyjno-szkoleniowe Sądu
i 1 rozprawa szkoleniowa.  

    Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB -Małgorzata Kostarczyk-Gąska omówiła pracę komisji zarówno w 2011 r. jak również w I kwartale bieżącego roku. Sprawozdania  z pracy komisji zostały wcześniej przekazane przewodniczącemu Okręgowej Rady.  
Komisja przeprowadziła 11 kontroli (w 2011 r. – 5, w 2012 r. – 6), odbyła 9 posiedzeń i przyjęła
2 uchwały (uchwała o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sposobie zagospodarowania nadwyżki budżetowej za 2011 rok oraz uchwała o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Izby  za 2011 rok).  

   Na koniec posiedzenia Witold Isalski przedstawił propozycję odnośnie współpracy ze stowarzyszeniami czeskimi, np. Czeska Komorą, a przewodniczący Okręgowej Rady między innymi poruszył sprawy dotyczące XI Zjazdu Okręgowej Izby w dniu 14 kwietnia br. oraz Zjazdu Jubileuszowego w dniu 28.09.br. a także spotkań w m-cu maju i czerwcu w starostwach (Opole, Kluczbork).
Na posiedzeniu został również przyjęty bez uwag protokół z VIII posiedzenia Okręgowej Rady OPL OIIB
w dniu 08.12.2011 r.


Informację przygotowała: Halina Kaniak
                                        Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony