Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie konsultacyjne w powiecie krapkowickim, Krapkowice - 09.11.2011 r.

W dniu 09.11.2011 r. w Centrum Konferencyjnym Górażdże Cement SA  w Górażdżach zostało zorganizowane kolejne spotkanie konsultacyjne, zorganizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Opolu (OPL OIIB) przy współudziale Starostwa Krapkowickiego.
Cel spotkania – podobnie jak spotkania wcześniejsze - to integracja środowiska osób pracujących  
w organach administracji architektoniczno-budowlanej i osób pracujących w budownictwie poprzez wymianę doświadczeń organów zatwierdzających projekty budowlane, udzielających pozwolenia na budowę i dopuszczenie do użytkowania oraz doświadczeń projektantów, wykonawców, kierowników budów czy inspektorów nadzoru uczestniczących w procesie budowlanym.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu: Wiktor Abramek, Henryk Nowak, Maria Mleczko-Król, Adam Skardowski, Halina Kaniak, Ryszard Karwasiecki oraz przedstawiciele części z jej organów statutowych, tj. Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Małgorzata Kostarczyk-Gąska, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Mieczysław Molencki, kierownik biura OPL OIIB  - Jan Broniewicz oraz a także:
- Maciej Sonik  – Starosta Powiatu Krapkowickiego,
- Sabina Gorzkulla-Kotzot – Wicestarosta Powiatu Krapkowickiego,
- Witold Rożałowski – Dyrektor Gabinetu Starosty, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Krapkowicach,
- Krystian Walkowiak – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,
-  Józef Nossol – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
-  Zbigniew Bomersbach – Przewodniczący Opolskiej Okręgowej Izby Architektów w Opolu,
- Tamara Majewska  – przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w  Krapkowicach,  
- Sławomir Żurek- przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach,
- Marek Kucharski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
- Zbigniew Jakubowski – emerytowany Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
oraz przedstawiciele administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa Krapkowickiego :
- Henryk Hehmueller – Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej,
- Katarzyna Gondek-Jaśkowska – p.o. Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Zgodnie z przyjętym zwyczajem spotkanie otworzył Wiktor Abramek - przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, witając wszystkich i dziękując za przyby-cie na spotkanie. Następnie głos zabrał Starosta Krapkowicki – Maciej Sonik, który podziękował Izbie za zorganizowanie spotkania oraz zaoferował pomoc i współpracę organu na każdym etapie procesu inwestycyjnego.
Dalej przewodniczący OPL OIIB przedstawił główne zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zapoznał z działalnością i strukturą Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, przybliżył także zadania zrealizowane przez izbę, poinformował o współpracy izby z Politechniką Opolską i stowarzyszeniami technicznymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej jak również  z inspekcją pracy i strażą pożarną, przedstawił również listę nadanych uprawnień budowlanych  z podziałem na poszczególne branże techniczne, poinformował o organizowanych szkoleniach oraz zorganizowanym po raz pierwszy przez Izbę w dniu 30.09.2011 r. Dniu Budowlanych.
Kolejno wystąpił Pan Zbigniew Jakubowski – emerytowany inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który wygłosił krótką prelekcję nt. niektórych poważniejszych wypadków w budownictwie występujących na Opolszczyźnie w 2011 r.
Następnie Mieczysław Molencki – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawił krótką informację nt. odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
Po przerwie głos zabrał Pan Henryk Hehmueller – Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Krapkowickiego, który przedstawił błędy i uchybienia projektantów i Inwestorów w dokumentach przedkładanych o pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie robót, zwrócił również uwagę na konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian w prawie budowlanym.
Kolejne wystąpienie to krótka prelekcja Pani Katarzyny Gondek-Jaśkowskiej – p.o. Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Krapkowickiego nt. najczęściej występujących błędów we wnioskach o pozwolenia wodnoprawne.  
Ważnym i ciekawym elementem spotkania było wystąpienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pana Krystiana Walkowiaka, który przedstawił podstawowe uchybienia wynikające z doświadczeń WINB, poruszył także sprawę nowelizacji Prawa budowlanego oraz wprowadzenie Kodeksu budowlanego, omówił  także między innymi zagadnienie zmiany sposobu użytkowania, wyrobów budowlanych, zwiększonego zakresu nadzoru budowlanego, samowoli budowlanej i jej legalizacji, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, użytkowania obiektu.
Kolejny punkt programu spotkania : dyskusja i odpowiedzi na zgłoszone pytania – poprowadziła Zastępca przewodniczącego OPL OIIB Maria Mleczko-Król.
W dyskusji zostały poruszone między innymi następujące tematy :
- projekt budowlany, projekt wykonawczy i projekt technologiczny;
- mapa do celów projektowych - wymagania,
- odbiory robót;
- przyłącza – definicja, zgłoszenie (w urzędzie lub u właściciela sieci)
- uzgodnienia na posiedzeniach zespołów uzgadniania dokumentacji projektowych, opłaty za uzgodnienia;
- zasadność wymogu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę zjazdu na rowie przydrożnym;
- zawiadamianie projektanta o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych;
- roboty zanikające a odpowiedzialność projektanta.
Wyjaśnień w ww. kwestiach udzielali obecni na spotkaniu przedstawiciele organów administracji architektoniczno-budowlanej.
Na koniec wystąpił przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich  w Krapkowicach, który nakreślił  rolę i zadania sieci tych punktów oraz omówił programy operacyjne, które realizowane są w ramach ich zadań.

Podsumowania spotkania ze strony Izby dokonała Zastępca  przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB – Maria Mleczko-Król, która podziękowała za zorganizowanie spotkania i za informację nt. funduszy europejskich, oraz zapewniła o zorganizowaniu spotkania w sprawie ZUD-ów, natomiast Wicestarosta – Pani Sabina Gorzkulla-Kotzot dziękując za udział w spotkaniu podkreśliła ogromną wagę takich spotkań, deklarując jednocześnie chęć zorganizowania kolejnych spotkań..


Materiał przygotowała: Halina Kaniak
Sekretarz Okręgowej Rady Izby

spotkanie_konsu...
spotkanie_konsultaycjne_Krapkowice_1.JPG
spotkanie_konsu...
spotkanie_konsultacyjne_Krapkowice_5.JPG
spotkanie_konsu...
spotkanie_konsultacyjne_Krapkowice_4.JPG
spotkanie_konsu...
spotkanie_konsultacyjne_Krapkowice_3.JPG
spotkanie_konsu...
spotkanie_konsultacyjne_Krapkowice_2.JPG

Początek strony