Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie konsultacyjne w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, Kędzierzyn-Koźle - 11.05.2011 r.

W dniu 11.05.2011 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu miało miejsce kolejne spotkanie konsultacyjne, którego współorganizatorami byli: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Opolu (OPL OIIB) oraz Starostwo Kędzierzyńsko-Kozielskie.

Cel spotkania – podobnie jak w Brzegu - to wymiana doświadczeń przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej działających na terenie starostwa oraz projektantów, wykonawców oraz inspektorów nadzoru uczestniczących w procesie budowlanym, w celu wyeliminowania błędów, a tym samym  konfliktów występujących pomiędzy  uczestnikami procesu budowlanego a ww. organami.

Spotkanie w Kędzierzynie-Koźlu to drugie spotkanie z cyklu spotkań organizowanych przez OPL OIIB  z organami administracji architektoniczno-budowlanej mające na celu integrację środowiska osób pracujących dla budownictwa w organach administracji budowlanej, i osób pracujących w budownictwie, czyli projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego – członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W spotkaniu udział wzięli: członkowie Prezydium Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu oraz przedstawiciele części z jej organów statutowych, tj.  Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a także:

- Józef Gisman – Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

- Anna Kopania – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

- Jerzy Pszczółka – Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Kędzierzynie-Koźlu

- Marek Jankiewicz – przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w  Kędzierzynie-Koźlu

- Zbigniew Jakubowski –Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

oraz przedstawiciele administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa Kędzierzyńsko-Kozielskiego:

- Lesław Grzybek – naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

- Helena Kowalczyk – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Spotkanie otworzył Wiktor Abramek - przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, który powitał przedstawicieli Starostwa Kędzierzyńsko-Kozielskiego,  przedstawicieli organów administracji budowlanej, a także członków samorządu zawodowego przybyłych na to spotkanie, następnie głos zabrał starosta Józef Gisman, który po powitaniu zebranych dokonał prezentacji przedstawicieli wydziałów starostwa związanych z budownictwem oraz przedstawił sposób funkcjonowania w starostwie tzw. “zielonej ścieżki” w postępowaniach dot. pozwoleń na budowę, wyraził także zadowolenie z faktu zorganizowania niniejszego spotkania oraz zadeklarował chęć współpracy

z samorządem zawodowym i pomoc projektantom w procesie budowlanym.

Dalej przewodniczący OPL OIIB przedstawiłgłówne zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zapoznał z działalnością i strukturą Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, przedstawił również listę nadanych uprawnień budowlanych z podziałem na poszczególne branże techniczne, poinformował o organizowanych szkoleniach, przybliżył także zadania zrealizowane przez izbę, poinformował o współpracy izby z Politechniką Opolską i stowarzyszeniami technicznymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, jak również  z inspekcją pracy i strażą pożarną.

W dalszej kolejności wystąpił Pan Zbigniew Jakubowski – inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który wygłosił krótką prelekcję nt. niektórych poważniejszych wypadków w budownictwie występujących  na Opolszczyźnie w 2010 roku.

Następnie wystąpił Pan Lesław Grzybek – naczelnik  Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Kędzierzyńsko-Kozielskiego, który przedstawił, na podstawie doświadczenia Starostwa, najczęściej występujące błędy w dokumentach przedkładanych o pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie robót. Pani Helena Kowalczyk – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Kędzierzyńsko-Kozielskiego zapoznała zebranych z najczęściej występującymi błędami występującymi we wnioskach o pozwolenia wodnoprawne.

Kolejny punkt programu to dyskusja i odpowiedzi na pytania. Tę część spotkania poprowadził Adam Skardowski – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB.

W dyskusji zostały poruszone między innymi następujące tematy :

- zasadność wymogu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę zjazdu na rowie przydrożnym,

- zawiadamianie projektanta o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych,

- uwierzytelnianie dokumentów w projekcie budowlanym,

- roboty zanikające a odpowiedzialność projektanta,

- rola projektanta na budowie i kierownika budowy,

- sprawa dostępu do drogi publicznej,

- błędy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

- data w projekcie budowlanym,

- wymagania związane z formą projektu budowlanego,

- książka obiektu budowlanego,

- decyzja na wycinkę drzew,

- niespójność przepisów.

Wyjaśnień na zgłoszone zapytania udzielali obecni na spotkaniu przedstawiciele organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz przedstawiciele samorządu zawodowego.

Podsumowania spotkania dokonał przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB – Wiktor Abramek, który podziękował władzom starostwa za pomoc w zorganizowaniu spotkania, a zaproszonym gościom i członkom Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu za udział w spotkaniu.

Na koniec głos zabrał Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Józef Gisman dziękując wszystkim za udział i przybliżenie sylwetki projektanta i jego problemów w procesie budowlanym.

 

Materiał przygotowała: Halina Kaniak

Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony