Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie konsultacyjne w powiecie brzeskim, Brzeg - 23.03.2011 r.

W dniu 23.03.2011 r. w sali konferencyjnej Ratusza w Brzegu miało miejsce spotkanie konsultacyjne, których współorganizatorami byli: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Opolu (OPL OIIB) oraz Starostwo Brzeskie.

Cel spotkania to wymiana doświadczeń organów zatwierdzających projekty budowlane, udzielających pozwolenia na budowę i dopuszczenia do użytkowania oraz doświadczeń projektantów, wykonawców oraz inspektorów nadzoru uczestniczących w procesie budowlanym, w celu wyeliminowania zadrażnień i konfliktów występujących na styku: projektant lub kierownik budowy a organ administracji budowlanej.
Spotkanie w Brzegu rozpoczęło cykl spotkań organizowanych przez OPL OIIB z organami administracji architektoniczno-budowlanej mające na celu integrację środowiska osób pracujących w budownictwie z osobami pracującymi w administracji budowlanej oraz prezentację działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
W spotkaniu udział wzięli : członkowie Prezydium Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu oraz przedstawiciele jej organów statutowych, tj.  Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego  i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
a także:
- Pan Janusz Gil – członek  Zarządu Starostwa Brzeskiego
- Pan Bogusław Gąsiorowski – Wójt Gminy Lubsza
- Pan Krystian Walkowiak –Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
- Pan Zbigniew Jakubowski –Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
oraz przedstawiciele administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa Brzeskiego:
- Pan Edward Bublewicz – naczelnik Wydziału Budownictwa i Inwestycji
- Pani Aneta Łakomy – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
- Pan Leszek Bator - Terenowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzegu
- Stanisław Kowalski – Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu.

Spotkanie otworzył Wiktor Abramek - przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, który powitał przedstawicieli Starostwa Brzeskiego oraz przedsta-wicieli organów administracji budowlanej a także osoby związane z budownictwem - należące
do samorządu zawodowego.
Następnie głos zabrał Pan Janusz Gil – członek Zarządu Starostwa Brzeskiego, który powitał  przybyłych na spotkanie i wyraził zadowolenie z faktu zorganizowania spotkania oraz chęć współpracy i pomocy dla inwestorów, przedstawił  również listę wydanych pozwoleń na budowę i realizowanych budów na terenie powiatu..
Dalej przewodniczący OPL OIIB poinformował uczestników spotkania o głównych zadaniach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zapoznał z działalnością i strukturą Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, przedstawił również listę nadanych uprawnień budowlanych z podziałem na poszczególne branże techniczne, poinformował o organizowanych szkoleniach, przybliżył także zadania zrealizowane przez izbę, w tym zakup i remont siedziby izby wraz z reorganizacją biura izby, zapoznał ze współpracą izby z Politechniką Opolską i stowarzyszeniami technicznymi oraz organa-mi administracji państwowej i samorządowej jak również  z inspekcją pracy i strażą pożarną.
Kolejnym punktem programu była informacja Pana Zbigniewa Jakubowskiego – inspektora Państwowej Inspekcji Pracy nt. wypadków przy pracy na Opolszczyźnie w 2010 roku przy wykonywaniu robót budowlanych.
Następnie Pan Edward Bublewicz – naczelnik  Wydziału Budownictwa i Inwestycji Starostwa Brzeskiego przedstawił doświadczenia Starostwa w zakresie dokumentów przedkładanych o pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie robót oraz Pani Aneta Łakomy – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Brzeskiego, która zapoznała zebranych z najczęściej występującymi błędami we wnioskach o pozwolenie wodnoprawne.
Potem Adam Skardowski – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB poprowadził część spotkania, w której nastąpiło udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania oraz dyskusja.
Tematy do dyskusji zgłosili:
- Pan Andrzej Kędra – projektant branży drogowej : sprawa. zasadności wymogu uzyskania pozwolenia  
wodnoprawnego na budowę zjazdu na rowie przydrożnym oraz jednoznaczne stanowisko w sprawie  
pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót  dla budowy zjazdu;   
- Pan Zenon Mieruszyński – projektant branży sanitarnej : termoizolacją budynku a wentylacja
oraz problem uzgadniania projektu w jednym dniu.
- Adam Skardowski : uwierzytelnianie dokumentów w projekcie budowlanym.
Wyjaśnień na zgłoszone zapytania udzielali : Krystian Walkowiak – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu , który przedstawił także podstawowe uchybienia uczestników procesu budowlanego wynikające z doświadczeń WINB, Pan Leszek Bator – Terenowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzegu, Pani Aneta Łakomy – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Brzeskiego i Pan Edward Bublewicz – naczelnik Wydziału Budownictwa
i Inwestycji.
Podsumowania spotkania dokonał przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB – Wiktor Abramek, który podziękował współorganizatorom, zaproszonym gościom oraz osobom pracującym w budownictwie przybyłym na to spotkanie.


Materiał przygotowała: Halina Kaniak
Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony