Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB_03.04.2018 r.

W dniu 03.04.2018 r. odbyło się I posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB w V kadencji obejmującej lata 2018-2022 przy 100% frekwencji.

W posiedzeniu uczestniczyli także przewodniczący: Okęgowej Komisji Kwalifkacyjnej - Wiktor Abramek, Okręgowej Komisji Rewizyjnej- Rafał Porada, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego - Maria Mleczko-Król oraz Zbigniew Pastuszka - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Koordynator. Po przyjęciu porządku oraz wyznaczeniu protokolanta posiedzenia, Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB - Adam Rak krótko omówił przebieg XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego OPL OIIB, przedstawił składy osobowe poszczególnych organów statutowych OPL OIIB oraz omówił wnioski skierowane do realizacji przez Okregową Radę OPL OIIB.

Następnie wiekszością głosów podjęto uchwałę w sprawie liczebności Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB oraz dokonano wyboru jego składu osobowego. Zastępcami Przewodniczącego Okręgowej Rady zostali: Mieczysław Molencki oraz Henryk Nowak, sekretarzem - Halina Kaniak, skarbnikiem - Wiesław Baran. Członkami Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB zostali: Piotr Bajno oraz Robert Respondek.

Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia podjęte zostały uchwały o powołaniu oraz liczebności komisji opiniodawczo - doradczych (Komisja Prawno - Regulaminowa, Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego oraz Forum Młodych Inżynierów). Po omówieniu budżetu OPL OIIB na rok 2018 podjęta została uchwała w sprawie ustalenia wysokości ryczałtów dla członków organów OPL OIIB,  wysokości diety za udział w posiedzeniach organów OPL OIIB oraz godzinowej stawki wynagrodzenia za pracę członków OPL OIIB rzecz Izby. Na zakończenie przedstawiono zarys programu działania Okręgowej Rady OPL OIIB oraz plan pracy Okręgowej Rady OPL OIIB na 2018 rok.

 

Początek strony