Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Administrator

Administrator

Polityka Cookies

I. DEFINICJE

1. Administrator –  Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, z siedzibą ul. Katowicka 50, 45-061 Opole, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem REGON 932882889, NIP: 8971679441

2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.

3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.

4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies. 

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika. 

4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 

4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

1. Administratorem Danych Osobowych jest: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, z siedzibą ul. Katowicka 50, 45-061 Opole, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem REGON 532378330, NIP: 754-27-36-557.

2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza izba jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez OOIIB (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail : ; lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj. OOIIB ul. Katowicka 50 Opole 45-061. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

4. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

5. Mogą Państwo skorzystać z adresów i email oraz numerów telefonów podanych w Serwisie, celem nawiązania kontaktu – wtedy podane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub inną próbę nawiązania kontaktu.

6. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności. 

7. Dane osobowe przetwarzane są przez OOIIB jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane dotyczą) oferowanych w ramach prowadzonej przez nas działalności. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

8. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły.

9. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.

10. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku gdy dane osobowe są przekazywane do Państwa trzeciego osoby których dane dotyczą są o tym uprzednio informowane, a Administrator Danych Osobowych stosuje zabezpieczenia o których mowa w rozdziale V RODO.

11. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

12. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz OOIIB jako Administratora Danych Osobowych, takim jak hostingodawca lub dostawcy oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności.

13. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu w rozumieniu RODO przez Administratora Danych Osobowych.

14. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych  ma prawo do: 

a) do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – administratorzy są zobowiązani do przekazania osobom, których dane będą przetwarzać, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych,  celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu). Obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych, a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności. Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,

b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,

c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,

d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO - innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy: 

• cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,

• podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych 

• wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,

• Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,

• konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,

• dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,

e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do DOIIB z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia sprawy DOIIB przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:

• kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub 

• uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub 

• złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub 

• Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,

f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,

g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa, 

h) nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym Serwisie internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce, 

i) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO - jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

15. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

a) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,

b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez DOIIB z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,

c) przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

16. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punktach poprzedzających, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail:  lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.

17. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

18. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Cele działania

CELE DZIAŁANIA FORUM MŁODEGO INŻYNIERA

1. Zgodnie z § 2 Regulaminu działania Forum Młodych Inżynierów OPL OIIB podstawowym zadaniem Forum Młodego Inżyniera jest integrowanie młodych członków OPL OIIB.

2. Celem posiedzeń Forum Młodego Inżyniera będzie sformułowanie wniosków wyniesionych na podstawie dyskusji nad zaproponowaną tematyką, które posłużą do zdefiniowania problemów organizacyjnych i zawodowych występujących w środowisku młodego inżyniera, które przysłużą się do stworzenia nowych, dodatkowych celów działania OOIIB na rzecz młodego człowieka ubiegającego się o uprawnienia budowlane, młodego inżyniera z uprawnieniami w ręku stojącego na początku kariery zawodowej jak i tych doświadczonych latami pracy w budownictwie.

Moja budowa

Niniejsza zakładka ma na pełnić funkcję nie tylko informacyjną i edukacyjną.

Ma też promować aktywną działalność młodych inżynierów w życiu zawodowym poprzez zamieszczanie ciekawych zdjęć z budów w toku bądź zrealizowanych.

Dlatego też jeśli macie ciekawe zdjęcia wyślijcie je na adres  z krótką informacją o obiekcie, lokalizacji i osobach nadzorujacych budowę, a postaramy się je zamieścić w zakładce "Moja budowa".

Dofinansowania

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW UCZESTNICTWA W KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ, SEMINARIUM LUB SZKOLENIU

Każdy z członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów ma możliwość uzyskania raz w roku  dofinansowania w kwocie do 400zł kosztów uczestnictwa w konferencji naukowo-technicznej, seminarium lub szkoleniu po złożeniu odpowiedniego wniosku dostępnego na stronie Izby: http://www.opl.piib.org.pl/component/phocadownload/category/4-sprawy-czlonkowskie.html.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PRENUMERATY CZASOPISMA TECHNICZNEGO

Każdy z członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów ma możliwość uzyskania raz w roku  dofinansowania w wysokości 75% kosztów rocznej prenumeraty jednego wybranego czasopisma technicznego. Dlatego otrzymując od Izby ankietę dot. ww. prenumeraty, wypełnij ją i odeślij do Izby. Napewno każdy z Nas znajdzie wieczorem czas na przeczytanie artykułów o tym co się dzieje w naszym środowisku zawodowym zarówno pod względem osobowym jak i formalnym,a i z nowymi technologiami będziemy za pan brat.

 

Plan działania Forum Młodego Inżyniera na 2015r.

Zgodnie z § 4 Regulaminu działania Forum Młodych Inżynierów OPL OIIBpodstawą działania Forum Młodego Inżyniera jest plan pracy ustalany - na wniosek Zespołu Koordynacyjnego - corocznie przez Radę Okręgową OPL OIIB.

1. Spotkania co najmniej raz/ kwartał przed posiedzeniem Rady OOIIB

2. Utrzymywanie stałych kontaktów z młodymi członkami OPL OIIB w celu gromadzenia informacji na temat ich wniosków i postulatów w zakresie:

2.1. Polepszenia wymiany informacji o działalności OPL OIIB,

2.2. Wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi członkami OPL OIIB,

2.3. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

2.4. Aktualizacja bieżących kontaktów (e-mail, tel. kom., adres)

3. Współpraca w przygotowaniu programów szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb młodych członków OPL OIIB (przynajmniej raz/ półrocze przedstawić propozycję min. 1 tematu szkolenia)

4. Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych – organizacja/współorganizacja szkoleń, spotkań integracyjnych, wyjazdów technicznych itp.

5. Realizacja innych zadań (wyzwań) powierzonych przez Radę Okręgową OPL OIIB zgodnie ze Statutem PIIB i Regulaminem Okręgowych Rad.

 

Skład

Zespół koordynujący KLUB SENIORA:

Tadeusz Tarczyński - Przewodniczący 

Jan Kępa - Zastępca Przewodniczącego

Marian Kraus - Sekretarz

Andrzej Zwierzchlejski - Członek

Skład

Zespół Koordynujący pracę i spotkania członków Forum Młodego Inżyniera w kadencji OOIIB 2018-2022 r.:

1. Robert Respondek - przewodniczący Zespołu

2. Agnieszka Tabaka - z-ca przewodniczącego Zespołu

3. Adam Tabaka- sekretarz Zespołu

4. Dominik Rak - członek Zespołu

5. Tomasz Wachowiak - członek Zespołu

6. Anna Waloszek - członek Zespołu

 

UWAGA: Zespół koordynujący powołuje Rada Okręgowa OPL OIIB.

Powyższy zespół powołano na posiedzeniu Rady OPL OIIB w dn. 15.06.2018 r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 5/I/R/2014 z dn. 16.04.2014 r.
 


Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
przy Okręgowej Radzie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu


I. Cele i zakres zadań komisji:
1.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków izby poprzez:
a. organizowanie szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi,
b. dobór tematyki szkoleniowej oraz rodzaju i form szkoleniowych,
c. ankietyzację zapotrzebowań w tym zakresie wśród członków izby,
d. dobór wykładowców do danych tematów,
2.Propagowanie nowości technicznych i przepisów prawnych poprzez:
a. opracowywanie informacji dla członków izby,
b. wnioskowanie do okręgowej rady o zakup czasopism branżowych.
3.Rozpatrywanie wniosków członków izby w zakresie udzielenia dofinansowania kosztów uczestnictwa w konferencjach naukowo-technicznych lub seminariach zgodnie Regulaminem przyznawania członkom Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dofinansowania kosztów uczestnictwa w konferencjach naukowo-technicznych lub seminariach.     

II.Tryb pracy komisji oraz zasady wynagradzania członków komisji:
1.Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący komisji z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
3.Komisja funkcjonuje realizując powyżej przedstawione cele zgodnie ze Statutem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i regulaminami obowiązującymi w okręgowej izbie.
4.Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów.
5.Członkowie komisji (nie pobierający ryczałtu) otrzymują zgodnie z regulaminem izby dietę w wysokości ustalonej przez okręgową radę izby za udział w posiedzeniu komisji oraz zwrot kosztów przejazdu (zgodnie z obowiązującymi zasadami).
6.Za pracę nad indywidualnymi opracowaniami pisemnymi (o ile wystąpi takie zapotrzebowanie), członek komisji może otrzymywać wynagrodzenie wynikające z przemnożenia ilości godzin pracy nad opracowaniem przez stawkę godzinową ustaloną przez okręgową radę izby.
Wszystkie sporne sprawy uregulowane zostaną zgodnie z regulaminami obowiązującymi
w okręgowej izbie decyzją okręgowej rady izby.

Strona 1 z 3

Początek strony