Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Menu FMI

Menu FMI (6)

Cele działania

CELE DZIAŁANIA FORUM MŁODEGO INŻYNIERA

1. Zgodnie z § 2 Regulaminu działania Forum Młodych Inżynierów OPL OIIB podstawowym zadaniem Forum Młodego Inżyniera jest integrowanie młodych członków OPL OIIB.

2. Celem posiedzeń Forum Młodego Inżyniera będzie sformułowanie wniosków wyniesionych na podstawie dyskusji nad zaproponowaną tematyką, które posłużą do zdefiniowania problemów organizacyjnych i zawodowych występujących w środowisku młodego inżyniera, które przysłużą się do stworzenia nowych, dodatkowych celów działania OOIIB na rzecz młodego człowieka ubiegającego się o uprawnienia budowlane, młodego inżyniera z uprawnieniami w ręku stojącego na początku kariery zawodowej jak i tych doświadczonych latami pracy w budownictwie.

Moja budowa

Niniejsza zakładka ma na pełnić funkcję nie tylko informacyjną i edukacyjną.

Ma też promować aktywną działalność młodych inżynierów w życiu zawodowym poprzez zamieszczanie ciekawych zdjęć z budów w toku bądź zrealizowanych.

Dlatego też jeśli macie ciekawe zdjęcia wyślijcie je na adres  z krótką informacją o obiekcie, lokalizacji i osobach nadzorujacych budowę, a postaramy się je zamieścić w zakładce "Moja budowa".

Dofinansowania

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW UCZESTNICTWA W KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ, SEMINARIUM LUB SZKOLENIU

Każdy z członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów ma możliwość uzyskania raz w roku  dofinansowania w kwocie do 400zł kosztów uczestnictwa w konferencji naukowo-technicznej, seminarium lub szkoleniu po złożeniu odpowiedniego wniosku dostępnego na stronie Izby: http://www.opl.piib.org.pl/component/phocadownload/category/4-sprawy-czlonkowskie.html.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PRENUMERATY CZASOPISMA TECHNICZNEGO

Każdy z członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów ma możliwość uzyskania raz w roku  dofinansowania w wysokości 75% kosztów rocznej prenumeraty jednego wybranego czasopisma technicznego. Dlatego otrzymując od Izby ankietę dot. ww. prenumeraty, wypełnij ją i odeślij do Izby. Napewno każdy z Nas znajdzie wieczorem czas na przeczytanie artykułów o tym co się dzieje w naszym środowisku zawodowym zarówno pod względem osobowym jak i formalnym,a i z nowymi technologiami będziemy za pan brat.

 

Program działania

Plan działania Forum Młodego Inżyniera na 2015r.

Zgodnie z § 4 Regulaminu działania Forum Młodych Inżynierów OPL OIIBpodstawą działania Forum Młodego Inżyniera jest plan pracy ustalany - na wniosek Zespołu Koordynacyjnego - corocznie przez Radę Okręgową OPL OIIB.

1. Spotkania co najmniej raz/ kwartał przed posiedzeniem Rady OOIIB

2. Utrzymywanie stałych kontaktów z młodymi członkami OPL OIIB w celu gromadzenia informacji na temat ich wniosków i postulatów w zakresie:

2.1. Polepszenia wymiany informacji o działalności OPL OIIB,

2.2. Wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi członkami OPL OIIB,

2.3. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

2.4. Aktualizacja bieżących kontaktów (e-mail, tel. kom., adres)

3. Współpraca w przygotowaniu programów szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb młodych członków OPL OIIB (przynajmniej raz/ półrocze przedstawić propozycję min. 1 tematu szkolenia)

4. Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych – organizacja/współorganizacja szkoleń, spotkań integracyjnych, wyjazdów technicznych itp.

5. Realizacja innych zadań (wyzwań) powierzonych przez Radę Okręgową OPL OIIB zgodnie ze Statutem PIIB i Regulaminem Okręgowych Rad.

 

Skład

Zespół Koordynujący pracę i spotkania członków Forum Młodego Inżyniera w kadencji OOIIB 2018-2022 r.:

1. Robert Respondek - przewodniczący Zespołu

2. Agnieszka Tabaka - z-ca przewodniczącego Zespołu

3. Adam Tabaka- sekretarz Zespołu

4. Dominik Rak - członek Zespołu

5. Tomasz Wachowiak - członek Zespołu

6. Anna Waloszek - członek Zespołu

 

UWAGA: Zespół koordynujący powołuje Rada Okręgowa OPL OIIB.

Powyższy zespół powołano na posiedzeniu Rady OPL OIIB w dn. 15.06.2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Okręgowej Rady OPL OIIB
nr 7/V/R/2015 z dnia 19.03.2015 r.

Regulamin działania

FORUM MŁODYCH INŻYNIERÓW

Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

§ 1

 1. Forum Młodych Inżynierów (FMI) jest stałym zespołem przy Radzie Okręgowej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu.
 2. Pracę Forum Młodych Inżynierów koordynuje Zespół składający się z 5 członków Forum.
 3. Zespół Koordynujący składający się z przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, sekretarza oraz dwóch członków powołuje Okręgowa Rada OPL OIIB.
 4. Zespół Koordynujący powoływany jest na czas trwania kadencji okręgowych organów Izby.
 5. Posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego odbywają się w miarę potrzeb co najmniej raz na kwartał,
 6. Posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego zwołuje jego przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

§ 2

Podstawowym zadaniem Forum Młodych Inżynierów jest integrowanie młodych członków OPL OIIB, a szczególności:

 1. Utrzymywanie stałych kontaktów z młodymi członkami OPL OIIB w celu gromadzenia informacji na temat ich wniosków i postulatów w zakresie:
  1. polepszenia wymiany informacji o działalności OPL OIIB,
  2. wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi członkami OPL OIIB,
  3. podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 2. Współpraca w przygotowaniu programów szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb młodych członków OPL OIIB.
 3. Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych – organizacja/współorganizacja szkoleń, spotkań integracyjnych, wyjazdów technicznych, itp.
 4. Innych zadań powierzonych przez Okręgową Radę OPL OIIB zgodnie
  ze Statutem PIIB i Regulaminem Okręgowych Rad.

§ 3

Przy realizacji zadań określnych w § 2, Forum Młodych Inżynierów współpracuje z:

 1. Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej - Koordynatorem,
 2. Okręgową Komisją Kwalifikacyjną OPL OIIB.
 3. Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawadowego przy Okręgowej Radzie
  OPL OIIB,
 4. Komisją Prawno-Regulaminową przy Okręgowej Radzie OPL OIIB.
 5. zarządami oddziałów stowarzyszeń naukowo-technicznych działających
  w obszarze budownictwa.

§ 4

 1. Podstawą działania Forum Młodych Inżynierów jest plan pracy ustalany - na wniosek Zespołu Koordynacyjnego - corocznie przez Okręgową Radę OPL OIIB.
 2. Forum Młodych Inżynierów corocznie składa Okręgowej Radzie OPL OIIB sprawozdanie ze swojej działalności.
 3. Koszty związane z działalnością Forum Młodych Inżynierów ponosi Izba w ramach budżetu.
 4. Forum Młodych Inżynierów korzysta z pomocy organizacyjnej i technicznej Biura OPL OIIB.

Niniejszy Regulamin Forum Młodych Inżynierów został zatwierdzony
w dniu 19.03.2015 r. przez podjęcie Uchwały Okręgowej Rady OPL OIIB
nr 7/V/R/2015.

Początek strony