Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Wspomnienie o Koledze Tadeuszu Tarczyńskim

 Mgr inż. Tadeusz Tarczyński

Członek Honorowy PZITB, Honorowy Przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Opolu, Przewodniczący ZO  PZITB w Opolu latach 1954-1955 oraz 1960-1970. Aktywny działacz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa od 1951 roku oraz wieloletni działacz opolskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

 

 


Tadeusz Tarczyński urodził się 11 sierpnia 1920 r. w Sądowej Wiszni, woj. lwowskie. Tam kończył szkołę podstawową. Naukę w szkole średniej rozpoczął w 7 Państwowym Gimnazjum, a kontynuował po tzw. małej maturze, w Liceum Drogowym we Lwowie. Liceum Ogólnokształcące według programu matematyczno-fizycznego ukończył w Opolu. Studia techniczne odbył (od 1947 r.) na Wydziale Inżynierii Lądowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W roku 1951 uzyskał dyplom inżyniera budownictwa lądowego i magistra nauk technicznych. Pracę zawodową rozpoczął w 1940 r. w charakterze technika w Rejonowym Oddziale Drogowym w Sądowej Wiszni. Od sierpnia 1941 r. do kwietnia 1945 r. był w obozie jenieckim w Niemczech. Po zakończeniu działań wojennych został zatrudniony w Oddziale Drogowym PKP, początkowo w charakterze technika, a następnie kierownika referatu technicznego. Od grudnia 1951 r. pracował w Opolskim Przemysłowym Zjednoczeniu Budowlanym (po zmianie nazwy OPBP nr 1) na różnych stanowiskach: starszego inspektora produkcji, naczelne go inżyniera (od lutego 1953 do kwietnia 1962 r.) i dyrektora przedsiębiorstwa (od maja 1962 do grudnia 1975 r.). W tym okresie przedsiębiorstwo (zatrudniające ponad 5000 pracowników) zrealizowało największe przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne na terenie województwa opolskiego, m.in.: odbudowę i rozbudowę Zakładów Chemicznych w Blachowni Śląskiej i Kędzierzynie, budowę nowych baterii koksowniczych w Zdzieszowicach (8 baterii o docelowej produkcji 5 mln t koksu rocznie), budowę Ciągarni Rur w Zawadzkiem, odbudowę i rozbudowę starych cementowni w Opolu i Groszowicach oraz budowę nowej w Strzelcach Opolskich (Rozmierka). Powstały również w tym okresie nowe kompleksy obiektów w Hucie Ozimek i Hucie Częstochowa, w fabrykach sprzętu rolniczego „Agrometr” w Brzegu i Strzelcach Opolskich, w Zakładach Elektrod Węglowych i Fabryce Kotłów w Raciborzu. Specjalizacją w przedsiębiorstwie była realizacja elewatorów zbożowych w Goświnowicach, Brzegu i Baborowie.
Niezależnie od realizacji różnego rodzaju obiektów budowlanych w Polsce, T. Tarczyński zorganizował działalność w ramach eksportu budownictwa (do Berlina Zachodniego i Czechosłowacji). Z ważniejszych realizacji należy wymienić: Zakład Farmaceutyczny w Berlinie, Fabrykę „Technoplast” w Chropyne, Zakład Chemiczny w Neratowicach i Usti nad Łabą oraz rozbudowę Zakładów „Cutisin” w Czechosłowacji (tu był zatrudniony na stanowisku kierownika).
W latach 1976-1980 był dyrektorem w Opolskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Przemysłu Lekkiego. W tym okresie realizował budowy przemysłu lekkiego na terenie województwa wałbrzyskiego, jeleniogórskiego, wrocławskiego i opolskiego. Prawie wszystkie większe zakłady zostały zmodernizowane i rozbudowane. Powstały również nowe obiekty w Kamiennej Górze, Lubawce, Kietrzu, Kowarach, Bielawie, Bierutowicach i Oleśnicy (fabryka obuwia). Budowy eksportowe to „Elitex” Chrastawa i wieżowiec administracyjny w Libercu.
W latach 1970-1980 był dodatkowo zatrudniony jako wykładowca prawa budowlanego w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Opolu. Przez kilka lat, z ramienia PZITB, był członkiem komisji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu.
Od 1951 r. jest zaangażowany w działalność NOT i PZITB w Opolu. W latach 1954-1955 oraz 1960-1970 (7 kadencji) był przewodniczącym Oddziału PZITB, później - przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału (przez kilka kadencji). W Rejonowym Oddziale Wojewódzkim NOT w Opolu był przez dwie kadencje wiceprzewodniczącym Rady oraz kilkakrotnie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Był rzeczoznawcą PZITB oraz Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, autorem ponad 200 ekspertyz budowlanych oraz ponad 100 opinii technicznych. Od 1982 r. był zaangażowanym działaczem Koła Seniorów, pełniąc funkcję przewodniczącego Koła do 2016 roku, a w Federacji NOT- przewodniczącego Komisji Seniorów. Kolega Tadeusz Tarczyński godność Członka Honorowego PZITB otrzymał na Krajowym Zjeździe Delegatów PZITB, który odbył się w dniach 12 – 13 czerwca 1978 r. we Wrocławiu. Godność członka honorowego jest najwyższym wyróżnieniem, przyznawanym przez Krajowe Zjazdy Delegatów Związku tym, którzy wybitnie zasłużyli się na rzecz stowarzyszenia lub wiedzy technicznej związanej z budownictwem.
Za pracę społeczną w PZITB i NOT otrzymał Srebrną i Złotą Odznakę PZITB, Srebrną i Złotą Odznakę Honorową NOT. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Otrzymał też Złotą Odznakę „Zasłużony dla Budownictwa i PMB” oraz medal Zasłużony dla m. Opola i medal Zasłużony dla Opolszczyzny.

Tadeusz Tarczyński był jednym z założycieli oraz wieloletnim działaczem opolskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Swoją działalnością zawodową i społeczną przyczynił się do rozwoju budownictwa i samorządności w naszym kraju oraz do wzrostu znaczenia w świadomości społecznej zarówno samej Izby, jako organizacji samorządowej, jak i zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego. Od czasu powstania PIIB działał aktywnie w jej strukturach okręgowych. Był delegatem na okręgowe zjazdy OPL OIIB w II i III kadencji, członkiem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, ekspertem w sprawach interpretacji uprawnień budowlanych oraz członkiem Zespołu Egzaminacyjnego. Działał w Okręgowej Radzie oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Zespołu Koordynujacego Klub Seniora OPL OIIB.

Uchwałą nr 3/R/16 Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dn. 27 kwietnia 2016 r. Tadeusz Tarczyński został odznaczony Medalem Honorowym PIIB.

Początek strony