Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Starszy inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji i orzecznictwa

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko starszy inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji i orzecznictwa Wydział Inspekcji Budowlanej

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu, 45-005 Opole, ul. Budowlanych 4

WARUNKI PRACY
praca biurowa, praca przy obsłudze komputera oraz innych urządzeń biurowych


ZAKRES ZADAŃ
- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora
- prowadzenie zadań określonych w Ustawie Prawo budowlane w zakresie nadzoru budowlanego
- przyjmowanie klientów celem ewentualnego udzielania wyjaśnień, co do prowadzonych postępowań
- przygotowywanie projektów pism
- nadzór nad ewidencjami z zakresu inspekcji budowlanej


WYMAGANIA NIEZBĘDNE
-Wykształcenie: wyższe wyższe techniczne na kierunku budownictwo w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze związanym z budownictwem
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- znajomość przepisów Ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego
- prawo jazdy kategorii B
- umiejętność obsługi komputera
- komunikatywność i asertywność
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- korzystanie z pełni praw publicznych
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
- kopia uprawnienień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 17.03.2017
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu, ul. Budowlanych 4, 45-005 Opole, II piętro, pokój 31 - Sekretariat


INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego w CV. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Początek strony