Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Regulamin okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej PIIB

Regulamin
okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB
20–21 czerwca 2008 r.

§ 1
1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania okręgowego rzecznika
odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej jest organem okręgowej
izby inżynierów budownictwa określonym w art. 14 ust. 1 pkt 6 i art. 26 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami).
3. Kadencja okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej trwa 4 lata.
§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
2) ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymizmianami),
3) rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności
zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
§ 3
1. Rzecznika w liczbie od 1 do 9 wybiera okręgowy zjazd w liczbie każdorazowo
ustalanej przez ten zjazd.
2. Rzecznik nie pełniący funkcji koordynatora przez ostatnie dwie kolejne kadencje
wybrany największą liczbą głosów koordynuje pracę pozostałych rzeczników.
3. Rzecznik swoje funkcje sprawuje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach
zawodowych. Przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną
funkcją.
4. W uzasadnionych wypadkach okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej
koordynujący pracę pozostałych rzeczników może wystąpić z wnioskiem
do okręgowego zjazdu o odwołanie rzecznika, który nie wywiązuje się
ze swoich obowiązków.
§ 4
Rzecznik:
1) jako organ pierwszej instancji prowadzi postępowanie wyjaśniające
oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności
zawodowej i dyscyplinarnej członków izb inżynierów budownictwa, z wyłączeniem
postępowań zastrzeżonych do kompetencji Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
2) składa odwołania od orzeczeń okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach,
o których mowa w pkt 1, do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
3) składa okręgowemu zjazdowi izby sprawozdanie ze swojej działalności oraz
przedstawia okręgowej radzie izby informacje o swojej działalności,
4) przedkłada sprawozdanie Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej.
§ 5
1. Postępowanie wyjaśniające w sprawach o przewinienia dyscyplinarne członków
izb inżynierów budownictwa rzecznik prowadzi na podstawie ustawy
o samorządach zawodowych wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi.
2. Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
rzecznik prowadzi na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane i aktów
wykonawczych do tej ustawy.
3. W sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w zakresie nieuregulowanym
przepisami, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania karnego.
4. W sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
w zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 2, stosuje się
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 6
Podział zadań pomiędzy rzecznikami ustalają rzecznicy.
§ 7
Rzecznik koordynujący pracę rzeczników ma prawo uczestniczyć z głosem
doradczym w posiedzeniach okręgowej rady izby i jej prezydium.
§ 8
1. Pełną obsługę rzecznika zapewnia biuro okręgowej izby.
2. Wydatki związane z działalnością rzecznika, w tym wydatki związane z postępowaniem
wyjaśniającym oraz postępowaniem dyscyplinarnym prowadzonym
przez rzecznika, pokrywane są z budżetu okręgowej izby.
§ 9
Tryb postępowania rzecznika w rozpatrywaniu spraw związanych z obszarem
jego kompetencji określają szczegółowe przepisy wykonawcze zatwierdzone
przez Krajową Radę Izby, po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowego Sądu
Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych oraz w statucie
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Początek strony