Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Regulamin przyznawania członkom OPL OIIB dofinansowania kosztłów uczestnictwa w konferencjach naukowo-technicznych, seminariach lub szkoleniach

Regulamin przyznawania członkom
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
dofinansowania kosztów uczestnictwa
w konferencjach naukowo-technicznych, seminariach lub szkoleniach1.    Dla potrzeb niniejszego regulaminu przez „koszty uczestnictwa” należy rozumieć:
a.    koszty opłat według stawek podstawowych pobieranych od członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przez organizatorów za możliwość udziału w konferencji naukowo-technicznej, seminarium lub szkoleniu, których przedmiotem jest tematyka bezpośrednio związana z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
b.    koszty materiałów i pomocy teoretycznych przygotowanych dla uczestników konferencji naukowo-technicznej, seminarium lub szkolenia, które są bezpośrednio związane z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Do tak określonych kosztów uczestnictwa nie wlicza się w szczególności kosztów opłat związanych z dodatkowymi świadczeniami oferowanymi przez organizatorów konferencji naukowo-technicznej, seminarium lub szkolenia.
2.    Dofinansowanie kosztów uczestnictwa w konferencjach naukowo-technicznych, seminariach lub szkoleniach odbywa się na podstawie wniosku zainteresowanego członka OPL OIIB – złożonego z wyprzedzeniem przed terminem posiedzenia Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego i terminem rozpoczęcia danej konferencji naukowo-technicznej, seminarium lub szkolenia w biurze Izby wraz z dokumentem określającym tematykę i koszt uczestnictwa – następnie pozytywnie zaopiniowanego przez Komisję Doskonalenia Zawodowego i zatwierdzonego przez Prezydium Rady Izby.
3.    Kwota dofinansowania kosztów uczestnictwa może wynieść do 300  zł i nie więcej niż 50% kosztów uczestnictwa w danej konferencji naukowo-technicznej, seminarium lub szkoleniu, ustalonych z uwzględnieniem należnych upustów lub bonifikat.               
W przypadku, gdy zainteresowany członek OPL OIIB uzyskał dofinansowanie kosztów uczestnictwa w tej samej konferencji naukowo-technicznej, seminarium lub szkolenia także z innego niż OPL OIIB źródła, wtedy łączna kwota dofinansowania kosztów uczestnictwa ze strony OPL OIIB i innych źródeł nie może przekroczyć całkowitych kosztów uczestnictwa poniesionych przez danego członka OPL OIIB.
4.    Dofinansowanie kosztów uczestnictwa dla członka OPL OIIB może nastąpić jeden raz w danym roku kalendarzowym.
5.    Dofinansowanie kosztów uczestnictwa przekazywane jest na wskazany rachunek bankowy zainteresowanego członka OPL OIIB, po spełnieniu wymogu przedłożenia w biurze izby pisemnego zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w konferencji, seminarium lub szkoleniu w terminie do 30 dni od daty ukończenia konferencji, seminarium lub szkolenia.
6.    Dofinansowania kosztów uczestnictwa dokonywane są w danym roku kalendarzowym do wysokości limitu przewidzianego na ten cel w budżecie izby.
7.    Rejestr przyznanych i przekazanych dofinansowań kosztów uczestnictwa prowadzi biuro Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
8.    Druki wniosku o dofinansowanie kosztów uczestnictwa oraz wzór oświadczenia znajdują się w biurze izby oraz na stronie internetowej www.opl.piib.org.pl.
9.    Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Okręgową Radę OPL OIIB w Opolu.

Początek strony