Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Regulamin Działania Klubu Seniora

Załącznik nr 1 do uchwały Okręgowej Rady OPL OIIB
nr 8/V/R/2015 z dnia 19.03.2015 r.


Regulamin działania
KLUBU SENIORA
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

§ 1

1.    Klub Seniora jest stałym zespołem przy Okręgowej Radzie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu.
2.    Przynależność do Klubu Seniora jest dobrowolna i nie narusza praw i obowiązków wynikających ze statutu PIIB i innych regulaminów PIIB.
3.    Pracę Klubu Seniora koordynuje Zespół składający się z 5 członków Klubu.
4.    Zespół Koordynujący składający się z przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego, sekretarza oraz dwóch członków powołuje Okręgowa Rada OPL OIIB.
5.    Zespół Koordynujący powoływany jest na czas trwania kadencji okręgowych organów Izby.
6.    Posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego odbywają się w miarę potrzeb
co najmniej raz na kwartał.
7.    Posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego zwołuje jego przewodniczący, a w razie jego nieobecności upoważniony zastępca przewodniczącego.
8.    Zawiadomienie o zebraniach członków Klubu Seniora dokonywane jest przez biuro Izby pocztą elektroniczną lub telefonicznie, gdy członek Klubu nie posiada adresu mailowego.
9.    Zespół Koordynujący prowadzi książkę protokołów, w której wpisuje treść protokołów z zebrań Zespołu lub członków Klubu.
10.    Dokumentacja Klubu Seniora jest zabezpieczona w Biurze Izby i może być udostępniona tylko członkom Zespołu Koordynującego oraz osobom upoważnionym przez przewodniczącego OPL OIIB.

 

§ 2


Podstawowym zadaniem Klubu jest integrowanie członków – seniorów OPL OIIB,
a w szczególności:
1.    Utrzymywanie stałych kontaktów z członkami – seniorami OPL OIIB w celu gromadzenia informacji na temat ich postulatów w zakresie:
a)    polepszenia wymiany informacji o działalności OPL OIIB,
b)     wykorzystania doświadczenia zawodowego członków – seniorów izby,
c)     podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

2.    Współpraca w przygotowaniu programów szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb członków-seniorów OPL OIIB.
3.    Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych – organizacja/współorganizacja szkoleń, spotkań integracyjnych, wyjazdów technicznych itp.
4.    Innych zadań powierzonych przez Okręgową Radę OPL OIIB.

 

§ 3

 

Przy realizacji zadań określnych w § 2, Klub współpracuje z:

1)    Koordynatorem - Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej,  
2)    Okręgową Komisją Kwalifikacyjną OPL OIIB,
3)    Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawadowego przy Okręgowej Radzie OPL OIIB.
4)    Komisją Prawno-Regulaminową przy Okręgowej Radzie OPL OIIB.
5)    zarządami oddziałów stowarzyszeń naukowo-technicznych, działających w obszarze budownictwa.

 

§ 4

 

1.    Podstawą działania Klubu jest plan pracy ustalany - na wniosek Zespołu Koordynacyjnego - corocznie przez Okręgową Radę OPL OIIB.
2.    Klub corocznie składa Okręgowej Radzie OPL OIIB sprawozdanie ze swojej działalności.
3.    Koszty związane z działalnością Klubu ponosi Izba w ramach budżetu.
4.    Klub korzysta z pomocy organizacyjnej i technicznej Biura OPL OIIB.

Niniejszy Regulamin Klubu Seniora został zatwierdzony w dniu 19.03.2015 r. przez podjęcie Uchwały Okręgowej Rady OPL OIIB nr 8/V/R/2015.

Ostatnio zmieniany piątek, 17 kwiecień 2015 10:38

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Więcej w tej kategorii:

Początek strony